News & Events

Ředitel školy v souladu s §60 – §60d zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, stanovuje přepokládaný počet přijímaných uchazečů, jednotná kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění pro:
Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač – 12 žáků
Obory středního vzdělávání s výučním listem
23-56-H/01 – Obráběč kovů – 8 žáků
33-56-H/01 – Truhlář – 7 žáků
69-51-H/01 – Kadeřník – 7 žáků
Nástavbové studium na získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou
64-41-L/51 – Podnikání – denní – dvouleté – 8 žáků

Kapacity pro 2. kolo přijímacího řízení 2019/2020