Přijímací řízení – učební obory

Základní informace o přijímacím řízení na učební obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2020/2021 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2020/2021

Obory středního vzdělávání s výučním listem
23-56-H/01 – Obráběč kovů – 30 žáků
33-56-H/01 – Truhlář – 12 žáků
69-51-H/01 – Kadeřník – 17 žáků

Zkrácené studium středního vzdělávání s výučním listem
26-51-H/01 – Elektrikář – 10 žáků

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 • v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky
 • přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2020 osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, po telefonické domluvě na čísle 384 420 096 nebo prostřednictvím pošty na adresu SŠTO Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice (rozhoduje podací razítko pošty!).
 • zapsané pořadí škol na přihlášce určuje pouze termín, kde a kdy bude zkoušku konat
 • svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadě (uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají)

Jednotná zkouška

Na učební obory se přijímací zkouška nekoná.

Oznámení výsledků přijímací zkoušky

 • seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn v době od 22. dubna 2020 v 9:00 hod. na webových stránkách školy, úřední desce školy  v ulici Strojírenská po dobu 15 dnů
 • uchazeč se může před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady rozhodnutí
 • nepřijatým uchazečům budou předány (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku

 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
 • nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve na ředitelství školy osobně nebo telefonicky na čísle 384 420 096
 • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání

 • neúspěšní uchazeči obdrží písemně nebo osobně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
 • pro možnost odvolání prosím kontaktujte ředitelství na čísle 384 420 096 nebo se dostavte osobně na ředitelství školy Strojírenská 304, 380 01 Dačice
 • nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
 • písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
 • termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

Přihláška ke studiu – denní

Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení

pro 1. kolo – 2019/2020

Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřník

Kriteria přijímacího řízení

pro 1. kolo – 2019/2020

Elektrikář – zkrácené

Kritéria přijímacího řízení

pro 2. kolo – 2019/2020

Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřník

Kritéria přijímacího řízení

pro 2. kolo – 2019/2020

Elektrikář – zkrácené

Kritéria přijímacího řízení

pro 3. kolo – 2019/2020

Obráběč kovů, truhlář, Kadeřník

WordPress Image Lightbox