Přijímací řízení – maturitní obory

Základní informace o přijímacím řízení na maturitní obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2020/2021 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 je konání povinné jednotné zkoušky ve všech maturitních oborech (včetně nástavbových). Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce včetně specifikace požadavků a vzorových testů na www.cermat.cz.

Předpokládaný počet uchazečů pro školní rok 2020/2021

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
23-45-L/01 – Mechanik seřizovač – 30 žáků
66-41-L/01 – Obchodník – 24 žáků

Nástavbové studium na získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou
64-41-L/51 – Podnikání – denní – dvouleté – 30 žáků

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 • v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky
 • přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2020 osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, po telefonické domluvě na čísle 384 420 096 nebo prostřednictvím pošty na adresu SŠTO Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice (rozhoduje podací razítko pošty!).
 • zapsané pořadí škol na přihlášce určuje pouze termín, kde a kdy bude zkoušku konat
 • svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
 • zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadě (uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají)

Jednotná zkouška

 • 1. termín: 14. dubna 2020
 • 2. termín: 15. dubna 2020
 • pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daný termín, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradních termínech. (1. termín 13. května 2020 a 2. termín 14. května 2020).
 • podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na www.cermat.cz
 • jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky

Oznámení výsledků přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) předá škole výsledky přijímací zkoušky nejpozději do 28. dubna.

 • škola na základě zpracovaných dat výsledky zveřejní do 2 pracovních dnů od obdržení výsledků
 • seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn na na webových stránkách školy, úřední desce školy  v ulici Strojírenská po dobu 15 dnů
 • nepřijatým uchazečům budou předány (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání
 • uchazeč se může před vydáním rozhodnutí seznámit s podklady rozhodnutí

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku

 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
 • nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve na ředitelství školy osobně nebo telefonicky na čísle 384 420 096
 • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání

 • neúspěšní uchazeči obdrží písemně nebo osobně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
 • pro možnost odvolání prosím kontaktujte ředitelství na čísle 384 420 096 nebo se dostavte osobně na ředitelství školy Strojírenská 304, 380 01 Dačice
 • nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
 • písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

 • v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
 • termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

Přihláška ke studiu – nástavba

Přihláška ke studiu – denní

Kritéria a hodnocení přijímacího řízení

Kriteria přijímacího řízení

pro 1. kolo – 2019/2020

Mechanik seřizovač, Obchodník

Kritéria přijímacího řízení

pro 1. kolo – 2019/2020

Podnikání – nástavba

Kritéria přijímacího řízení

pro 2. kolo – 2019/2020

Mechanik seřizovač

Kritéria přijímacího řízení

pro 2. kolo – 2019/2020

Podnikání – nástavba

Kritéria přijímacího řízení

pro 3. kolo – 2019/2020

Mechanik seřizovač

Kritéria přijímacího řízení

pro 3. kolo – 2019/2020

Podnikání – nástavba

Kritéria přijímacího řízení

pro 4. kolo – 2019/2020

Podnikání nástavba

WordPress Image Lightbox