O projektu

Projekt SIC na SŠTO v Dačicích

„Předpokládat, že dítě elektronického věku
bude reagovat na staré vzdělávací způsoby,
je stejné jako předpokládat, že orel bude plavat.
Jednoduše to nepatří k jeho prostředí …“

T. Vávra, časopis Kritické myšlení

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0005
název projektu: Studijní a informační centrum SŠTO Dačice
číslo - název prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělávání
celková výše finanční podpory [Kč]: 4 822 940,- Kč
datum zahájení realizace projektu: 24.2. 2009
datum ukončení realizace projektu: 2.2. 2012

V následujících třech letech bude na SŠTO v Dačicích realizován projekt na vytvoření Studijního a informačního centra s rozpočtem přesahujícím částku 4 miliony Kč. Většina nákladů na realizaci projektu je hrazena z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Cílem investice je zásadním způsobem přispět ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole.

Nové SIC, které budou využívat jak studenti denního, tak dálkového studia, bude tvořeno třemi místnostmi: knihovnou, PC učebnou a studovnou. Knihovní fond digitalizované knihovny by měl po průběžné akvizici obsahovat kolem 6000 titulů odborné technické a ekonomické literatury. Počítačová učebna bude vybavena 18 počítači s neomezeným připojením na internet a dataprojektorem, studijní místnost pracovními stoly, LCD televizí se zpravodajskými programy, multifunkčním zařízením, kopírovacím a skartovacím strojem. Vybudování centra má přispět především k tomu, aby žáci přestali být pasivními konzumenty informací. Při práci s klasickými i elektronickými dokumenty si osvojí efektivní metody práce s informačními prameny, budou schopni potřebné informace vyhledat, kriticky třídit, interpretovat i veřejně prezentovat. Vybudováním centra budou vytvořeny adekvátní podmínky pro rozvíjení mediální gramotnosti, komunikativních kompetencí, kompetencí k učení a využívání prostředků IKT žáků zcela v souladu se záměry nové školské reformy, rozpracované v nových ŠVP školy. Spojení centra s NTK v Praze umožní žákům využívat meziknihovní výpůjční služby či rešeršních služeb renomovaného pracoviště. Možnost využívat moderních vyučovacích metod bude i užitečnou výzvou pro učitele, aby se zbavili zaběhlých stereotypů a pokusili se výuku zatraktivnit.

V centru budou moci žáci trávit čas i v době mimo vyučování, připravovat se na výuku, zpracovávat seminární práce či referáty, nebo prostě jen relaxovat. Knihovna se tak může stát místem neformálního a živého kontaktu mezi učiteli a žáky a přispívat k rozvíjení pozitivních mezilidských vazeb mezi členy školní komunity. Počítá se s tím, že v centru budou žáci připravovat školní časopis, učitelé tvořit materiály, které budou sloužit jako nové nástroje komunikace mezi učiteli a žáky při výuce (tzv. e-learning). Technické zázemí centra umožní pořádat i videokonference, např. se studenty partnerské školy v Rakousku.

Z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání za rok 2007 vyplývá, že na území Jihočeského kraje existuje pouze 135 školních knihoven, v nichž je uživatelům k dispozici i kopírka s tiskárnou. V tomto kontextu je zřízení SIC při SŠTO v Dačicích skutečně inovativním počinem, který vytvoří prostor k propojení vzdělávání s vytvářením dispozic pro celoživotní sebevzdělávání absolventů tak, jak to vyžaduje dnešní dynamicky se proměňující svět i podmínky na trhu práce.

Z monitorovací zprávy za období březen – květen 2009 (MZ 1)

Činnost garanta projektu a knihovníků v uvedeném období byla zaměřena na provedení revize stávajícího fondu odborné literatury ve školní knihovně. Revize byla dokončena 15. 5. 2009 ( Protokol o provedení revize před dohledáním ztrát). Současně bylo třeba začít provádět korekce některých chyb ( klíčová slova) a doplňování chybějících údajů v elektronickém knihovním katalogu (program Clavius). Pracovní tým se zaměřil také na zajištění propojenosti projektu SIC s konceptem ŠVP v souvislosti s jejich dokončováním. S knihovníky a garantem bylo projednáno, jak budou evidovány odpracované hodiny a vykazovány osobní náklady při přípravě a realizaci projektu. Garant spolu s manažerem projektu navštívili několik SIC na brněnských SŠ (7. 4. 2009) s cílem získat potřebné informace o fungování a způsobu využití podobných center na jiných SŠ.

Jana Burdová

Z monitorovací zprávy za období červen – srpen 2009 (MZ2)

V uvedeném období byla dokončena revize fondu odborné literatury (definitivní dohledání ztrát, odpisy ztracených dokumentů) a knihovníci pokračovali v doplňování a korekci údajů v elektronickém knihovním katalogu s cílem zlepšit elektronickou evidenci stávajícího fondu.

V závěru sledovaného období bylo nutno přestěhovat fond do prostor nového SIC, znovu jej roztřídit a postavit. Všechny dokumenty byly opatřeny štítky se signaturami, knihovní regály byly adaptovány tak, že byly opatřeny funkčními zarážkami. Tým se podílel i na přípravě organizačního zajištění provozu SIC (ve spolupráci s vedením školy byly do rozvrhu tříd zapracovány hodiny, určené pro studium a prohlubování informační gramotnosti, byla vytvořena pracovní verze provozního řádu SIC, záměry mediální a informační výchovy

byly definitivně zapracovány do ŠVP školy).

Na schůzce s pracovníky Národní technické knihovny v Praze (30. 7. 2009) bylo dojednáno, že pracovnice knihovny budou týmu nápomocny při přípravě akvizice fondu, proškolení garanta, knihovníků a dalších pedagogických pracovníků a zajištění exkurzí do NTK.

Jana Burdová

Z monitorovací zprávy za období září – listopad 2009 (MZ3)

V září se činnost garanta a knihovníků soustředila na dokončení štítkování, třídění a stavění fondu v prostorách nového SIC a na přípravu slavnostního zahájení provozu centra, které se uskutečnilo 24. 10. 2009 při příležitosti oslav 30. výročí vzniku samostatného strojírenského učiliště. Realizační tým se podílel na výzdobě centra i přípravě materiálů k minivýstavce o historii odborného školství v Dačicích, která byla instalována v mezipatře školy.

SIC začalo pravidelně sloužit žákům i pracovníkům školy v době vyučování i mimo něj, ve většině případů k samostudiu ( s využitím přístupu na internet a stávajícího knihovního fondu). K dispozici byly i služby reprografické, poskytované v souladu s autorským zákonem, garant a knihovníci poskytovali v centru informační servis o dění ve škole, akcích, pořádaných školou,i zajímavých kulturních a sportovních akcích v regionu. Někteří uživatelé v centru relaxovali, příp. sledovali zpravodajské a vzdělávací programy na LCD televizoru v prostoru studovny.

V době vyučování absolvovaly vybrané třídy v SIC hodiny informační výchovy podle konceptu zpracovaného garantem projektu (probíraná témata: knihovny a jejich služby, on-line knihovní katalogy, knižní anotace, bibliografie, Česká národní bibliografie, citace).

V SIC probíhala výuka i dalších předmětů, během nichž naplňovali učitelé výchovně- vzdělávací cíle s využitím technických prostředků a materiálního vybavení SIC.

Garant, knihovníci a další pedagogové školy začali využívat SIC k přípravě multimediálních prezentací k významným výročím či závažným společenským tématům, vzniklé materiály byly prezentovány na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy (20 let od sametové revoluce, smrt J. Lennona, V. van Gogh).

S činností v SIC začala být veřejnost průběžně seznamována prostřednictvím webu www.skolatrochujinak.cz i články v regionálním tisku. Od konce listopadu přispívají průběžně garant, knihovníci i žáci, kteří tvoří redakční radu školního časopisu, na web články o zajímavostech ze života školy; na webu byly zveřejněny přípěvky dalších pracovníků školy, které vesměs redigoval garant projektu.

Ve sledovaném období zahájila činnost i redakční rada školního časopisu, při příležitosti Dne otevřených dveří vyšlo 26. 11. 2009 nulté číslo školního časopisu pod prozatímním názvem Noviny?.

S pracovnicí NTK v Praze paní D. Dvořákovou byl předběžně sjednán termín na uspořádání prvního školení pro tým i další pedagogické pracovníky školy (leden-únor 2010).

Jana Burdová

Z monitorovací zprávy za období prosinec 2009 – únor 2010 (MZ4)

Činnost garanta i knihovníků byla v uvedeném období soustředěna na zajištění provozu SIC v době vyučování i mimo něj. SIC bylo otevřeno denně před zahájením vyučování v době od 7.30 do 8.00, v době polední přestávky (kromě pátku) a dva dny v týdnu i odpoledne v době od 14 do 16 hodin.

V prosinci 2009 a v lednu 2010 absolvovaly vybrané třídy v SIC hodiny informační výchovy (zapracované do rozvrhu), v nichž pracovali v SIC pedagogové školy s žáky podle konceptu připraveného garantem projektu na těchto tématech: rizika čerpání informací z internetu, MDT, knihovní signatura, některé elektronické časopisy, databáze článků z periodik. V souvislosti s úpravou rozvrhů a reorganizací vyučování v druhém pololetí nebyly již od února 2010 stálé hodiny informační výchovy do rozvrhu zařazeny; úkoly a cíle informační výchovy začaly být průběžně realizovány ve všech vyučovacích předmětech v souladu se ŠVP školy.

Garant projektu, knihovníci a další pedagogové školy začali využívat SIC k přípravě výukových materiálů a multimediálních prezentací, garant projektu připravoval pravidelně prezentace k významným výročím (nezávislost Litvy, 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn, Vladislavský sál – klenot Pražského hradu, Antonín Slavíček, Matadors a počátky českého bigbeatu, ZOH ve Vancouveru), promítané na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy.

S činností SIC byla veřejnost seznamována prostřednictvím webu www.skolatrochujinak.cz , na webu byly zveřejněny příspěvky, týkající se obecně kulturních témat, aktuálního dění ve škole. Součástí webu se stalo propagační video, umožňující virtuální prohlídku školy.

Ve sledovaném období pokračovala v činnosti i redakční rada školního časopisu, bylo konstatováno, že by se měla scházet častěji, připravovat jazykově kultivovanější příspěvky a akce ne pouze monitorovat, ale včas je i předem oznamovat.

Členové realizačního týmu začali systematicky shromažďovat požadavky vyučujících odborných předmětů a garantů jednotlivých oborů na doplnění fondu odborné literatury tak, aby mohla být co nejdříve zahájena akvizice nových titulů.

Ve dnech 2. a 3. února 2010 byla v SIC uspořádána pro pedagogické pracovníky školy dvě školení, která vedli odborní pracovníci NTK v Praze D. Dvořáková a Ing. L. Chára. Cílem přednášek bylo zvýšit informační gramotnost pracovníků školy (témata: typologie informačních pramenů, referenční a rešeršní služby knihoven, vyhledávací nástroje na internetu, představení systému Virtuální polytechnické knihovny aj.). S pracovníky NTK bylo předběžně sjednáno, že další školení se uskuteční v Praze v srpnu 2010.

Jana Burdová

Z monitorovací zprávy za období březen 2010 – květen 2010 (MZ5)

Těžištěm činnosti garanta i knihovníků bylo – stejně jako v předchozím období – zajistit provoz SIC v době vyučování i mimo něj, a poskytovat tak uživatelům centra kvalitní služby knihovnické, poradenské i reprografické. SIC bylo otevřeno denně před zahájením vyučování v době od 7.30 do 8.00, v době polední přestávky (kromě pátku) a dva dny v týdnu ( v úterý a ve středu ) i odpoledne v době od 14 do 16 hodin. V uvedeném období probíhala v SIC i výuka jiných vyučovacích předmětů, a to tak, aby byly v souladu se záměry projektu efektivní metody práce s informacemi i cíle mediální výchovy naplňovány průběžně ve všech vyučovacích předmětech.

Garant, knihovníci i ostatní pedagogové školy využívali software i knihovní fond SIC k přípravě výukových materiálů a prezentací. Garant projektu připravil několik prezentací, promítaných na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy při příležitosti významných kulturních výročí ( Nové národní kulturní památky; Annapurna – dobytí první osmitisícovky, J. Kašpar a počátky českého letectví; Hokejové zlato; 60 let od popravy Milady Horákové aj.).

15. a 26. 3. 2010 proběhly v SIC ve spolupráci s odbornými pracovnicemi Městské knihovny v Dačicích dvě hodiny mediální výchovy pro žáky 1. a 3. ročníku na témata: Má sledování televize negativní vliv na děti? a Reklama v našem životě. S živým ohlasem se setkala beseda Vojtěch Trčky, studenta dačického gymnázia, o jeho dobrodružné cestě na kole do českého banátu v Rumunsku ( 6. 5. 2010 pro třídy OPČ3 a PO1).

S činností SIC i děním ve škole jsou veřejnost i žáci a zaměstnanci školy pravidelně seznamováni v krátkých článcích a fotoreportážích na webu SIC www.skolatrochujinak.cz .

6. 4. 2010 vyšlo již druhé číslo školního časopisu, tentokrát pod názvem Termit. O výběru názvu časopisu rozhodli žáci v on-line anketě na webu SIC. Na vydání časopisu se podílel projektový tým a členové redakční rady z řad žáků školy. Časopis byl distribuován i návštěvníkům školy při příležitosti Dne otevřených dveří.

Ve spolupráci s učiteli odborných předmětů a garanty oborů byl v tomto období připravován seznam knižních titulů, kterými by měl být doplněn fond SIC, tak, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na nákup literatury.

Jana Burdová

Z monitorovací zprávy za období červen – srpen 2010 (MZ6)

V červnu se garant i knihovníci soustředili především na zajištění pravidelného provozu SIC v době vyučování i mimo něj. SIC bylo otevřeno denně před zahájením vyučování v době od 7.30 do 8.00, v době polední přestávky (kromě pátku) a dva dny v týdnu ( v úterý a ve středu ) i odpoledne v době od 14 do 16 hodin. Většina uživatelů využívala vybavení SIC k vyhledávání informací na internetu a prezenčnímu studiu literatury. Garant i knihovníci poskytovali v SIC také informační servis o dění ve škole, zajímavých kulturních akcích v regionu i knižních novinkách ( nástěnky ). V SIC byly poskytovány i služby reprografické v souladu s autorským zákonem.

Stejně jako v období předchozím probíhala v SIC výuka některých vyučovacích předmětů, při níž mohli pedagogové využívat k naplnění vzdělávacích cílů materiálního vybavení centra.

Během posledního měsíce školního roku připravil garant dvě prezentace k významným výročím, jejichž projekce probíhala na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy. Jednalo se o prezentaci o J. Jeseniovi a první pitvě na našem území a prezentaci Výběr z filmografie Miloše Formana (se stručným představením nejznámějších Formanových snímků).

Na konci měsíce června se činnost projektového týmu soustředila na přípravu a organizační zajištění exkurze a školení do Národní technické knihovny v Praze, které se uskutečnily 29. 6. 2010. Účastníci z řad pedagogických pracovníků školy se seznámili s tím, jak funguje moderní knihovnické pracoviště a absolvovali školení zaměřené na rešeršní strategie a efektivní vyhledávání informací na internetu.

Během prázdnin garant a knihovníci v SIC uklízeli a provedli kontrolu příručních knihoven učitelů. Definitivně byly doplněny a zkompletovány seznamy knižních titulů pro akvizici a připraveno výběrové řízení na nákup literatury.

V posledním srpnovém týdnu (24. 8. 2010) pak proběhlo v SIC školení pedagogických pracovníků, zaměřené na rozvoj schopností orientovat se elektronických informačních zdrojích. Pod vedením odborných pracovníků z NTK v Praze si účastníci školení vyzkoušeli na praktických úlohách techniky pokročilého vyhledávání na internetu pomocí proximitních a logických operátorů.

Výtah z monitorovací zprávy za září – listopad 2010 (MZ 7)

Ve sledovaném období bylo SIC otevřeno denně před zahájením vyučování v době od 7.30do 8.00 hodin, dále kromě pátku i každý školní den od 12.30 do 13.30 hodin (v době, kdymají některé třídy polední hodinu volna) a odpoledne od 13 do 15.30 hodin vždy ve středulichého a v pondělí sudého týdne.

Garant, knihovníci i ostatní pedagogové školy využívali vybavení centra k přípravě výukových materiálů a prezentací. Během prvních tří měsíců školního roku připravil garantk různým výročím několik prezentací, jejichž projekce proběhla na LCD televizoru vevstupních prostorách školy (např.: Matka Tereza; 30 let od vzniku polského hnutí Solidarita; 20 let od znovusjednocení Německa; 400 let od úmrtí Caravaggia; 200 let od narození K. H.

Máchy aj.); při příležitosti Dne otevřených dveří 25. 11. 2010 byla připravena i první ozvučená prezentace, určená veřejnosti (základní informace o škole, vyučované obory, informace o otevření nového učebního oboru Kadeřník s virtuální prohlídkou budoucího školního kadeřnického salonu).

V rámci spolupráce s Národní technickou knihovnou v Praze a jejími pracovníky D. Dvořákovou a L. Chárou se projektový tým podílel na přípravě a organizačním zajištění 2 exkurzí do NTK; během sledovaného období se seznámilo s fungováním i nabídkou služeb nejmodernějšího knihovnického zařízení v ČR celkem 24 žáků (z toho 4 dívky) ve dnech 12. 10. a 18. 11. 2010.

Při příležitosti Dne otevřených dveří 25. 11. 2010 vyšlo již třetí číslo školního občasníku TERMIT.

Činnost centra byla veřejně prezentována i při setkání s účastnicemi tradičního Podzimního setkání knihovnic Jihočeského kraje, které se uskutečnilo i v prostorách SIC 10. září 2010; na setkání bylo SIC SŠTO hodnoceno jako jedna z nejlépe fungujících školních knihoven v regionu.

Garant projektu během monitorovacího období upravil původní akviziční seznamy v souladu s aktualizovanými požadavky zřizovatele tak, aby neobsahovaly konkrétní tituly s uvedením konkrétního nakladatele; výsledkem je volněji koncipovaný seznam s rámcovým vymezením oborových témat s uvedením předpokládaného počtu svazků a limitní cenou.

Výtah z monitorovací zprávy za období prosinec 2010 – únor 2011 (MZ8)

Běžný provoz SIC byl zajišťován garantem a knihovníky denně před zahájením vyučování v době od 7.30 do 8.00 hodin, dále kromě pátku i každý školní den od 12.30 do 13.30 hodin a odpoledne od 13 do 15.30 hodin vždy ve středu lichého a v pondělí sudého týdne. V závěru monitorovacího období – od ledna 2011 - bylo rozhodnuto o tom prodloužit provozní dobu SIC, a to tak, že SIC je otevřeno každý pracovní den již od 7.00 hod.; odpoledne pak vždy 3 dny v týdnu od 13.30 do 15.30 (v lichém týdnu v pondělí, úterý a čtvrtek; v sudém týdnu v pondělí, úterý a středu).

Garant projektu připravil k různým výročím několik prezentací, jejichž projekce proběhla na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy (např.: Významná kulturní výročí roku 2011, 35 let od smrti A. Christie, 27. 1. – Den památky obětí holocaustu, 800 let od narození sv. Anežky České, 2011 – Rok lesů, 2011 – Rožmberský rok, 100 let od narození Otakara Vávry aj.). Současně připravil garant projekce, které sloužily jako upoutávky na zajímavé kulturní akce – např. upoutávka na film S. Larssona Muži, kteří nenávidí ženy a upoutávka na film Habermannův mlýn. Při příležitosti Dne otevřených dveří 13. 1. 2011 byla garantem upravena propagační ozvučená prezentace, určená veřejnosti (základní informace o škole, vyučované obory, informace o otevření nového učebního oboru Kadeřník s virtuální prohlídkou budoucího školního kadeřnického salonu). Během sledovaného období bylo připraveno i několik prezentací ze školních akcí (např. Před vysvědčením na Bábu, Plesová sezóna). V rámci spolupráce s Národní technickou knihovnou v Praze a jejími pracovníky D.

Dvořákovou a L. Chárou se projektový tým podílel na přípravě a organizačním zajištění 2 exkurzí do NTK. Během sledovaného období se seznámilo s fungováním i nabídkou služeb nejmodernějšího knihovnického zařízení v ČR celkem 28 žáků ze tříd EP1, EP2 a MSS1 (z toho 11 děvčat) ve dnech 21. 12. 2010 a 13. 1. 2011.

V SIC proběhla také 2x přednáška s cestopisnou tematikou - Stopem do Gruzie, kterou připravil V. Trčka pro žáky tříd PO1, MSS1 a EP2 ve dnech 16. a 23. 2. 2011 (žáci tříd PO1, MSS1, EP2).

V průběhu monitorovacího období byli v souladu s požadavky zřizovatele osloveni potencionální dodavatelé knižních titulů – celkem 9 nakladatelských a distribučních firem (dle seznamu doporučeného akvizičním oddělením NTK v Praze). 1. kolo výběrového řízení na akvizici knihovního fondu probíhalo ve dnech 14. ledna 2011 – 18. února 2011. Posouzení a vyhodnocení 2 dodaných nabídek (od Nakladatelství Aleš Čeněk a distribuční firmy Malé centrum) proběhlo 22. 2. 2011. Výběrová komise ve složení Ing. Kopačka, Ing. Ferda a Mgr. Burdová však konstatovala, že ani jedna z nabídek nesplňuje podmínky výběrového řízení. Po poradě členů projektového týmu bylo konstatováno, že podmínky výběrového zřízení by měly být pro případné zájemce dále „zjednodušeny“ a umožněno i tzv. částečné plnění zakázky.

Výtah z monitorovací zprávy za období březen – květen 2011 (MZ9)

Běžný provoz SIC byl v uvedeném období zajišťován denně před zahájením vyučování v době od 7.00 do 8.00 hodin, dále kromě pátku i každý školní den od 12.30 do 13.30 hodin a také odpoledne od 13.30 do 15.30 hodin (v lichém týdnu v pondělí, úterý a čtvrtek; v sudém týdnu v pondělí, úterý a středu).

Během monitorovaného období byly vytvořeny garantem projektu k různým výročím prezentace, jejichž projekce proběhla na LCD televizoru ve vstupních prostorách školy (např.: 6. 3. – Jiří Schelinger; 10.3. Den Tibetu; 11.3. – Evropský den mozku; 16. 3. – Den sv. Patrika (státní svátek Irska); 24. 3. – Světový den boje proti TBC; Eiffelova věž; Architektura A. Gaudího; 12.4. – 50 let od letu prvního člověka do vesmíru; G. Clooney 50letý; A. Warhol a pop-art aj.). Současně byla připravena i prezentace o návštěvě žáků třídy PO1 v Národní technické knihovně v Praze 30. 3. 2011.

Během sledovaného období navštívili další žáci NTK v Praze. S fungováním i nabídkou služeb nejmodernějšího knihovnického zařízení v ČR se tak seznámilo ve 2. pololetí tohoto školního roku celkem 96 žáků (z toho 25 děvčat) ze tříd MS2, MS3, AR1, AR3, PO1, OTA1, OK3, S3, OKE2 a T2 ve dnech 1. března, 16. března, 24. března, 30. března, 6. dubna, 4. a 11. května 2011.

Po celé sledované období se členové projektového týmu podíleli na přípravě, příp. redigování a jazykové redakci článků o životě školy na webu SIC – viz. www.skolatrochujinak.cz . SIC bylo i v uvedeném období místem konání celoškolních akcí, besed i setkání se zajímavými lidmi. 2. března 2011 proběhlo v SIC setkání žáků končících ročníků s Ing. J. Besedou, absolventem školy, který se s nimi podělil o zkušenosti s vysokoškolským studiem technického oboru. 3. března 2011 proběhlo v SIC slavnostní předávání prospěchových stipendií nejlepším žákům strojírenských oborů za přítomnosti personalistky firmy TRW DAS Lucie Trojkové, 30. 3. 2011 pak beseda s Mgr. M. Týmalem o problematice současných sekt a fenoménu sektářství.

12. dubna 2011 vyšlo již 4. číslo školního časopisu TERMIT (informace o účasti žáků školy na přehlídce Enersol, ukázky ze žákovských slohových prací, zajímavá historická výročí, informace o Lesní kuchařce na webu školy, jarní květomluva, zajímavosti o okolí školy aj.). Organizačně i časově nejnáročnější náplní práce týmu bylo zahájení akvizice knih, multimédií a časopisů dle pokynů zřizovatele; členové týmu se aktivně podíleli na vyhledávání cenových nabídek, jejich hodnocení, zajišťování telefonického kontaktu s potencionálními dodavateli, předběžném telefonickém objednávání titulů i jejich kontrole a evidenci po dodání. Prozatím byla objednána některá technická i ekonomická periodika, multimédia a některé tituly z odborné ekonomické literatury (podle orientačních seznamů). Podrobný přehled vyřízených objednávek podávají tabulky, přiložené k monitorovací zprávě.

Z monitorovací zprávy za období červen – červenec 2011 (MZ 10)

Od konce června 2011 bylo hlavní náplní práce týmu zahájení akvizice knih, multimédií a časopisů dle pokynů zřizovatele.

Garant projektu zpracoval v přehledných tabulkách, které jsou přílohou tohoto textu, cenové nabídky knižních distributorů na nákup jednotlivých knižních titulů, porovnal ve většině případů nejméně 5 cenových nabídek (Pokud titul nabízelo méně distributorů, nebo v současné distribuci knih z různých důvodů titul nalezen nebyl, je to v tabulce poznamenáno.) Poté byly vyhledávány kontakty na vybrané distributory a prodejce knih, kteří poskytovali garanci nejnižší možné ceny. Garant spolu s knihovníky se významně podíleli i na administraci projektu, resp. vlastní přípravě a formulaci objednávek, zajišťování přímého kontaktu s dodavateli (telefon, mail) a další specifikaci a telefonickém vyřizování objednávek. Tuto časově velmi náročnou činnost vykonávali členové týmu vzhledem k nutnosti rychlého a operativního vyřízení objednávek během svého osobního volna a celého měsíce své dovolené. Dodávky knih byly pak knihovníky a garantem vybalovány a kontrolovány. V mnoha případech bylo třeba se i po vyřízení objednávek znovu obracet na dodavatele s požadavkem na úpravu dodacích listů a faktur tak, aby odpovídaly náročným požadavkům administrace projektu. Po dodání prováděl garant spolu s knihovníky evidenci a katalogizaci došlých svazků knih a evidenci odebíraných periodik (evidence v elektronickém knižním katalogu, opatření každého svazku štítkem s přírůstkovým číslem i signaturou). Během náročného závěru školního roku a měsíce července 2011 se podařilo zajistit doobjednání multimédií, většiny periodik a doporučených titulů ekonomické literatury, zahájena byla akvizice technické literatury (v souladu s tzv. orientačními seznamy literatury).

Jana Burdová

Externí odkazy

«  leden 2019  »
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Zobrazit všechny akce »

Poslední přidaná videa

Volejbalový turnaj

Volejbalový turnaj (06.01.2015)

Zobrazit všechna videa »