SŠTO Dačice

vchod

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

CNC

SŠTO Dačice

Strojní dílny

SŠTO Dačice

Nové šatny - atrium

SŠTO Dačice

Nové šatny

SŠTO Dačice

Budova

SŠTO Dačice

Tělocvična

SŠTO Dačice

SIC - studovna

SŠTO Dačice

SIC - počítačová učebna

SŠTO Dačice

SIC - knihovna

SŠTO Dačice

Školní kadeřnictví


Přijímací řízení - maturitní obory

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA MATURITNÍ OBORY

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2018/2019 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok.2019/2020 zde.

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 je konání povinné jednotné zkoušky ve všech maturitních oborech (včetně nástavbových). Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce včetně specifikace požadavků a vzorových testů na www.cermat.cz.

Podávání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení 

- v prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky

- přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2019 osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, po telefonické domluvě na čísle 384 420 096 nebo prostřednictvím pošty na adresu SŠTO Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice (rozhoduje podací razítko pošty!).  

- zapsané pořadí škol na přihlášce určuje pouze termín, kde a kdy bude zkoušku konat

- svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

- zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadě (uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají)

Jednotná zkouška 

  • 1. termín: 12. dubna 2019
  • 2. termín: 15. dubna 2019

- pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daný termín, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradních termínech. (1. termín 13. května 2019 a 2. termín 14. května 2019).

- podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na www.cermat.cz

- jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a matematiky

Oznámení výsledků přijímací zkoušky

- Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) předá škole výsledky přijímací zkoušky nejpozději do 28. dubna 2019 

- škola na základě zpracovaných dat výsledky zveřejní do 2 pracovních dnů od obdržení výsledků 

- seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn na na webových stránkách školy, úřední desce školy a na vývěskách školy v ulici Strojírenská a Krajířova po dobu 15 dnů

- nepřijatým uchazečům budou předány (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku

- po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)

- nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve na ředitelství školy osobně nebo telefonicky na čísle 384 420 096

- nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole 

- zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání

- neúspěšní uchazeči obdrží písemně nebo osobně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu

- pro možnost odvolání prosím kontaktujte ředitelství na čísle 384 420 096 nebo se dostavte osobně na ředitelství školy Strojírenská 304, 380 01 Dačice

- nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené

- písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

Další kola přijímacího řízení

- v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek

- termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

 

 


Soubory ke stažení

prihlaska-ke-studiu-denni.pdf prihlaska-ke-studiu-denni.pdf (120 kB)

prihlaska-ke-studiu-nastavbove.pdf prihlaska-ke-studiu-nastavbove.pdf (110 kB)

 

 

Partnerská škola